Hva betyr universell utforming av nettsider, og hva er WCAG?

Universell utforming av nettsider handler om å lage nettsider som fungerer for alle, også de som har utfordringer med syn eller hørsel

Illustasjonsbilde

Internett har blitt en stor del av livene våre. Vi bruker nettsider til å innhente informasjon, utføre tjenester og mange andre gjøremål i hverdagen. Det er klart at nettet har effektivisert mange prosesser og gjort ting enklere for mange, men for en del av befolkningen har ikke denne overgangen vært like enkel. Universell utforming av nettsider handler om å lage nettsider som fungerer for alle, også de som har utfordringer med syn eller hørsel.

WCAG 2.0-standarden

WCAG 2.0 er en standard for Universelle nettsider som bygger på fire grunnprinsipper;

  1. Mulig å oppfatte
  2. Mulig å betjene
  3. Forståelig
  4. Robust

I korte trekk handler dette om at nettet skal være brukervennlig for alle. Det skal for eksempel være mulig å endre tekststørrelse slik at svaksynte kan benytte nettsiden uten store utfordringer, og fargene som brukes på nettsiden bør ha nok kontrast, slik at det ikke skaper problemer for de med utfordringer med fargesyn.

Standarden gir brede retningslinjer som er enkle å følge, uten å legge for store begrensninger på kreativitet eller teknologi.

Mulig å oppfatte

Dette grunprinsippet handler om at innholdet skal være mulig å forstå for alle. Det vil si at det skal være mulig å tilpasse innhold slik at brukeren kan forstå det. I henhold til denne retningslinjen skal man tilby tekstalternativer til ikke-tekstlig innhold, som video og lyd.

Innhold skal være strukturert på en slik måte at det er mulig å følge rekkefølgen, og at strukturen er klar og tydelig. Bruk av farger, lyd og tekst skal også gjøres på en slik måte at brukerne kan tilpasse det, slik at det er forståelig for dem. For eksempel vil dette innebære å unngå bruk av tekst i bildefiler, uten å tilby den samme teksten i et maskinlesbart format.

Mulig å betjene

Universelt utformede nettsider skal være mulige å betjene for alle. Det vil si at det må være mulig å bruke nettsiden kun ved hjelp av tastatur, samt at det skal gis nok tid i menyer og navigasjon. I tillegg skal man unngå bruk av effekter og animasjon som kan utløse anfall. Universelt utformede nettsider skal være navigerbare – det vil si at struktur og hierarki skal være klart og tydelig på hver side. Overskrifter og beskrivende titler skal brukes for å klargjøre hva siden handler om, og formål med lenker skal tydeliggjøres ved hjelp av hjelpetekster.

Forståelig

Informasjonen på en universelt utformet nettside skal være enkelt å forstå, og dette gjøres ved hjelp av klart og tydelig språk. Betjeningen av nettsiden skal være forutsigbar, det vil si at betjeningen av elementer eller knapper ikke fører til uforutsigbare hendelser, som kan forvirre brukeren. Dersom man skal samle inn informasjon ved hjelp av skjemaer eller andre inndatametoder, skal disse bistås av hjelpetekster og mekanismer som hjelper til å varsle om, forhindre samt rette eventuelle feil. Sistnevnte er svært viktig i formålet med å forhindre økonomiske, juridiske eller datafeil.

Robust

Det siste grunnprinsippet handler i stor grad om den tekniske gjennomføringen av en universelt utformet nettside. Dette gjøres i all hovedsak ved å følge gjeldende bransjestandarder for universell utforming i kodingen av nettsiden. For eksempel gjøres dette ved å bruke standardelementer i HTML samt å benytte seg av innebygde hjelpefunksjoner, som gjør at innholdet kan tolkes av brukeragenter og kompenserende teknologi.

Universelt utformede nettsider i praksis

Det finnes mange ressurser som kan gi deg tips og råd til hvordan man skal utvikle, eller teste at en nettside er universelt utformet. Dette er et svært omfattende tema og vi kan derfor ikke gjennomgå alle tipsene i denne artikkelen, men vi kan gi deg et par tips.

En av de viktigste grepene man kan ta for å forbedre en nettsides universelle utforming, er å sikre at bilder og grafikk ikke brukes til å representere tekstlig innhold. Dersom dette er nødvendig, så bør man sikre at dette gjøres i så høy oppløsning som mulig. I tillegg trenger alle bilder en såkalt "alt"-tag. Formålet med denne er å gi en alternativ tekst dersom et bilde ikke lastes, eller brukeragenten ikke ønsker å vise bilder. Denne skal inneholde en kort og beskrivende tekst av bildets innhold, slik at det også kan forstås dersom bildet ikke vises.