Hvilke krav gjelder for universell utforming på nett?

Visste du at det fins lover og regler for hvordan nettsider skal se ut og fungere, og at det i verste fall kan være brudd på likestillings- og diskrimineringsloven om disse ikke følges?

Illustasjonsbilde

Starten på dagens krav til universell utforming så sitt lys allerede i 1999, mens dagens versjon, WCAG2, ble først publisert i 2008. Dette er retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider, eller Web Content Accessibility Guidelines, forkortet til WCAG. Denne planen for universell utforming på nett handler om at nettsidene blir designet med tanke på brukervennlighet, og at de skal være tilgjengelig for alle. Det er fire prinsipper, med sine respektive retningslinjer som skal følges, og de skal vi se nærmere på her.

Mulig å oppfatte

Informasjonen skal være mulig å oppfatte med flere sanser enn bare én. Dette vil blant annet si at ikke-tekstlig innhold, som videoer, skal ha tekst som et alternativ. Dette prinsippet inneholder også føringer om krav til farge og kontrast, tilpasningsmuligheter for layout, og at innhold på nettsiden skal presenteres for brukeren i en meningsfylt rekkefølge.

Mulig å betjene

Dette prinsippet forteller blant annet om navigasjon og kontroll av interaktivt innhold. Alt innhold på nettsiden skal være tilgjengelig ved bruk av bare tastatur. Dette vil si at brukere skal kunne få tilgang til alt tilgjengelig innhold på nettsiden uten bruk av mus, men det bør selvsagt ikke utelukke bruken av mus i tillegg. Det skal også være lett å pause, stoppe og fjerne innhold som automatisk endrer seg, som video, bevegelig innhold eller automatisk oppdatering. Innhold skal ikke utformes på en måte som er kjent for å gi epileptiske anfall, som gjentatt blinking.

Forståelig

Det skal være lett å forstå informasjonen på nettsiden, og manøvrering på siden skal være forutsigbar. Det skal stå hvilket språk innholdet er skrevet på, blant annet fordi tekst skal bli riktig opplest for de som bruker talesyntese. Dersom det skjer en åpenbar feil når en bruker taster inn informasjon i felter skal det dukke opp en feilmelding som på en forståelig måte forklarer feilen som har skjedd.

Robust

Dette prinsippet omhandler selve kodingen, og vil i korte trekk si at kodingen på nettsiden skal være uten store feil. Siden skal være kompatilbel med brukeragenter og -enheter, både aktuelle og fremtidige, og følge gitte kodestandarder.

Hvorfor er WCAG viktig

Universell utforming er et krav til dem som utvikler nettsider. Det er viktig å merke seg at disse prinsippene ikke eksisterer for å være en byrde for dem som lager nettsider, men heller fungere som hjelp til å skaffe seg enda flere besøkende. 

Å ikke følge disse kravene kan utelukke en del potensielle brukere og kunder. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utfører jevnlige gjennomganger, særlig av større nettsider. En av de største slike saker i norsk media var da SAS i 2018 ble truet med dagbøter på 150.000kr grunnet brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, fordi deres nettside ikke var godt nok utformet for svaksynte.

Universell utforming er ikke noe unikt for internett. Det fins slike regelverk både når det gjelder offentlige tjenester som helse og kollektiv, bygg og anleggsarbeid og innen kunst og kultur.